ก.ไอซีที จัดอบรมความรู้ด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้เจ้าหน้าที่ลาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นปีที่ 3 หวังช่วยเผยแพร่ความรู้และกระชับความสัมพันธ์ไทย - ลาว นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงไอซีที ร่วมอบรมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ไทย-ลาว ให้แก่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ในระดับพื้นฐานถึงระดับใช้งาน โดยใช้เครื่องมือ Open Source ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากประเทศลาว แบบมุ่งให้เกิดผลและการใช้งานได้จริง โดยในปีนี้มีการฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะด้านการใช้อินเทอร์เน็ต การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมือ Content Management และหลักสูตร Linux (Server) เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะการใช้งาน Open Source กับงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Linux และระบบเครือข่าย รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ขั้นสูงที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ระหว่างการอบรมยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม และกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของประเทศลาว ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทย-ลาว ที่สามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันงดงาม และทรงคุณค่าให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากประเทศลาวอีกด้วย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออันดีในภูมิภาค โดยเฉพาะระหว่างไทย-ลาว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด