สุขุมพันธุ์สอบตกผลงาน150วัน

วันที่ 15 มิ.ย. ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง ประเมินผลงาน 150 วัน ผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์ บริพัตร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯกทม.ครบ 150 วัน ในวันที่ 15 มิ.ย. โดยเก็บข้อมูลจากชาวกรุงเทพฯ 1,161 คน เมื่อวันที่ 9-11 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของผู้ว่าฯกทม. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 จากเต็ม 10 คะแนน โดยความพึงพอใจด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ได้คะแนนสูงสุดคือ 5.45 ขณะที่ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้คะแนนต่ำสุด 4.42

ทั้งนี้ ร้อยละ 68.8 เห็นว่าสภาพโดยรวมของกรุงเทพฯ หลังการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.ของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ร้อยละ 21.8 เห็นว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และร้อยละ 9.4 เห็นว่าแย่ลง และมีเพียงร้อยละ 7.1 เห็นว่าผลที่ปรากฏดีกว่าที่คาดหวังไว้ ส่วนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯกทม.ของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.27 จากเต็ม 10 คะแนน เรื่องความซื่อสัตย์โปร่งใสได้คะแนนสูงสุดคือ 6.01 ความฉับไวในการแก้ปัญหา ได้คะแนนต่ำที่สุด 4.84 ส่วนคะแนนความขยันทุ่มเทในการทำงานได้ 5.44

จุดเด่นในการทำงานของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ที่ควรรักษาไว้ คือ ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 42.0 ร้อยละ 12.8 เห็นว่าสุภาพ อ่อนโยน ส่วนมีความคิดริเริ่ม ร้อยละ 3.4 และอื่นๆ อาทิ ทีมงานดี ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 8.0 และร้อยละ 30.0 เห็นว่าไม่มีจุดเด่นในการทำงาน ส่วนจุดด้อยในการทำงานที่ควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด คือ ร้อยละ 30.6 เห็นว่าทำงานช้า, ไม่มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 16.4, ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนแก้ปัญหาจราจร ร้อยละ 7.6, ลงพื้นที่น้อย เข้าไม่ถึงประชาชน ร้อยละ 5.9, ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงาน ร้อยละ 3.9 และอื่นๆ อาทิ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่มีโครงการใหม่ๆ ร้อยละ 8.3 ขณะที่ร้อยละ 22.3 เห็นว่าไม่มีจุดด้อยในการทำงาน

เรื่องที่อยากให้ผู้ว่าฯกทม.ดำเนินการโดยเร่งด่วน 5 อันดับแรก ได้แก่ แก้ปัญหาจราจร ร้อยละ 48.7 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ปัญหาค่าครองชีพให้คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 9.0 สร้างผลงานให้เห็นชัดเจนกว่านี้ ร้อยละ 8.9 ดูแลเรื่องความสะอาดของถนน ตลาด แม่น้ำ คูคลอง ร้อยละ 6.4 ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ ร้อยละ 5.4

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด