อี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์ รุ่น 3

อี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์ รุ่น 3
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังใช้พานิชย์อิเล็ฏทรอนิกส์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลุยต่อ อี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์ รุ่น 3 เร่งสร้างผู้ประกอบอี-คอมเมิร์ซรายใหม่ คาดอีก 3 ปีมีจำนวนเพิ่มเป็น 12,000 ราย

นายคณิสสร นาวานุเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยพิจารณาจากมูลค่าพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2550 (สำรวจในปี 2551) เพิ่มสูงขึ้นเป็น 427,460 ล้านบาท จากเดิมในปี 2549 มีมูลค่ารวม 305,159 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 40% ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อขายสินค้ามากขึ้น โดยอี-คอมเมิร์ซ เป็นเครื่องมือหรือช่องทางการค้าใหม่สำหรับผู้ประกอบการในการเพิ่มรายได้ และขยายกลุ่มลุกค้าให้มากขึ้น เพราะการทำ อี-คอมเมิร์ซ เริ่มต้นง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ดังนั้น กรมฯ จึงได้สานต่อ "อี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์รุ่นที่ 3" ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2550 โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านพานิชย์อีเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ ผ่านเว็บไซต์ www.dbdacademy.com เพื่อพัฒนาทักษะและเพี่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการสร้างมูลค้าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์ จากการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วมากกว่า 1,000 ราย ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้น เป็น 5,500 ราย


อี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างผู้ประกอบการพานิชย์อีเล็กทรอนิกส์รายใหม่ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธ์ศาสตร์การส่งเสริมพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2009 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งเป้าหมายว่าภายในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีจำนวนผู้ประกอบการพานิชย์อีเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนพานิชย์ เพ่ามขึ้นเป็น 12,000 ราย และมีระดับความแพร่หลายและมูลค่าพานิชย์ ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น


"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีแผนสานต่อโครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านพานิชย์อีเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในอนาคต กรมฯ เตรียมเพิ่มบทเรียนอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ กลยุทย์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดอบรมให้ผู้กระกอบการได้ภายในปี 2553'' นายคณิสสร กล่าว

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า อี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์ รุ่น 3 นี้ ยังคงเน้น การสร้างความตื่นตัวและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักเทศโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยใช้รรูปแบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ หรือ อี-เลิร์นนิ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.dbdacemy.com สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


"อี-คอมเมิร์ซ ออนไลน์ รุ่น 3'' เปิดอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความรู้เบื่องต้นด้าน อี-คอมเมิร์ซ และหลักสูตรธรรมภิบาลภาคธุรกิจ สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรหนึ่ง ทางกรมฯ ยังจัดให้เรียนฟรีอีก 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรงบการเงินสำหรับบริหาร และหลักสูตรการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business Writing) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการติดต่อสื่อสารธุรกิจกับต่างประเทศ


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยจะจัดปฐมนิเทศวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ พร้อมการสัมมนาในหัวข้อ " Social Network: e-Commerce สายพันธุ์ใหม่ 2009" กับสุดยอดนักธุรกิจด้าน e-Commerce อาทิ ดร.สมภพ เจริญกุล อ.เรวัติ จินดาพล อ.ประสิทธิ์ วรฉัตรวณิช และ อ.ทรงยศ คันธมานนท์ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมตรวจสอบดวงชะตาในการทำการธุรกิจกับ อ.บวรศิษฐ์ รุ่งวีนันทศิริ หมอดูด้านธุรกิจชื่อดังของเมืองไทย


สนใจดูรายอะเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.dbdacademy.com โทร. 02 642 7242 ต่อ 191 , 192, 152 และ 153 หรือส่งใบสมัครทางโทรสาร เบอร์ 02 642 7243