เตือน "สูบบุหรี่ในบ้าน" ผิดกฎหมาย มีผล 20 ส.ค.นี้

เตือน "สูบบุหรี่ในบ้าน" ผิดกฎหมาย มีผล 20 ส.ค.นี้
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

"พ.ร.บ.ครอบครัวใหม่" มีผลบังคับใช้ 20 ส.ค. 62 เอาผิดคนสูบบุหรี่ในบ้านทำสมาชิกป่วย เข้าข่ายก่อความรุนแรงในครอบครัว ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชี้อาจถูกดำเนินคดี ส่งพิจารณาถึง 2 ศาล

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการประชุมวิชาการ บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobaco and Lung Health” ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 มีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.นี้

โดยสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัว และคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆ โดยในส่วนของความรุนแรงในครอบครัว กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำใดๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว ซึ่งนิยามของ "ครอบครัว" มี 3 ลักษณะ คือ ตามสายโลหิต ตามพฤตินัย/นิตินัย และบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของการสูบบุหรี่ในบ้านของบุคคลในครอบครัวจะส่งผลเสีย คือ

1. ทำให้สัมพันธภาพครอบครัวเริ่มลดลง เพราะลูก-เมียไม่อยากที่จะเข้าใกล้ หรือลูกเกิดพฤติกรรมเลียนแบบด้วยการสูบบุหรี่

2. เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่แล้วจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวด้วยท่าทางและวาจา นำไปสู่การก่อความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ

3. คนในบ้านได้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม

ในกรณีนี้หากคนในบ้านได้รับผลกระทบโดยเกิดปัญหาสุขภาพ และยืนยันได้ว่าเกิดจากการได้รับควันบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องถูกดำเนินคดี ขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิดถึง 2 ศาล คือ ศาลอาญา กรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัว และสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้านเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีก