ผอ.สท.ระบุ ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 90 ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ระบุ ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 90 ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว พร้อมเตรียมเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรอบใหม่ ในเดือนตุลาคมนี้ หวังแก้ปัญหาจ่ายเบี้ยยังชีพล่าช้าในปีต่อไป นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 แล้ว โดยสาเหตุการจ่ายเบี้ยยังชีพล่าช้า ส่วนใหญ่เนื่องจากการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องเสียเวลาตรวจสอบเลขที่บัญชีของผู้รับเงินให้ถูกต้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้อายุแห่งชาติได้ยื่นของบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมอีก 1,700 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การรับเงินกว่า 3.5 ล้านคน จากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้สูงอายุขอรับเบี้ยยังชีพประมาณ 3 ล้านคน อย่างไรก็ตาม นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2553 จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี และมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้อายุแห่งชาติ เริ่มลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบสิทธิรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ และเป็นการแก้ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย