หมู่บ้านใน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็เป็นสุข ดีเด่นร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หมู่บ้านในอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด นายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผย ว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2552 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์จังหวัด ผลการคัดเลือก ได้แก่ บ้านหัวโนน หมู่ที่ 1 , 2 และ 9 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม ทำให้ชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชนในหมู่บ้านได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง