สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณัฐเกาหลี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2552 เพื่อทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง อนามัยและสิ่งแวดล้อมในเด็ก จากการวิจัยและความรู้สู่การวางนโยบายและการดำเนินการ ณ นครปูซาน ตามคำกราบทูลเชิญขององค์การอนามัยโลก และในโอกาสดังกล่าวจะทรงบรรยายเรื่อง ความสัมพันธ์ของอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเด็ก : การนำงานวิจัยไปสู่นโยบายในการป้องกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเกาหลี แอร์ เที่ยวบินที่ เคอี 662 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 เวลา 02.20 น. (คืนวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552) และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเกาหลี แอร์ เที่ยวบินที่ เคอี 651 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 เวลา 21.10 น.