รมว.ศธ. ระบุ การปฏิรูปการศึกษาไทยรอบ 2 เน้นเรื่องคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ การปฏิรูปการศึกษาไทยรอบ 2 เน้นเรื่องคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม พร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทั่วประเทศ จากงบประมาณวงเงินกู้ 4 แสนล้านบาท นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษาในทุกระดับทั่วประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2561 ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นเรื่องคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้ยอมรับว่า การศึกษาของไทยจะต้องปรับปรุงหลักสูตรในวิชาพื้นฐานให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ซึ่งครอบคลุมในทุกระดับ โดยงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดได้จัดทำไว้ในแผนการกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาท โดยหวังว่างบประมาณดังกล่าวจะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับนานาประเทศได้ นอกจากนี้ นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษามุ่งเน้นคือ ทุกสถาบันจะต้องเสริมหลักสูตรการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้ 3 เรื่องหลัก คือ ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และเรื่องของยาเสพติดเพื่อให้เด็กได้มีพื้นฐานและมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง