4 หน่วยงานด้านสุขภาพ ร่วมจัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

4 หน่วยงานด้านสุขภาพ ร่วมลงนามจัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อเดินหน้านโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ตั้งเป้าดำเนินการให้ได้ 1,000 แห่งภายในปีนี้ นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า วานนี้ (5 มิ.ย. 52) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้งสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบล (รสต.) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาและยกระดับสถานีอนามัย สู่การเป็น รสต. ให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างครบวงจรในปี 2552-2555 คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า 30,877 ล้านบาท แต่หากเทียบกับผลลัพธ์ที่คนไทยจะได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะคุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้นในทุกด้าน ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงทุนและสนับสนุนอย่างจริงจัง ด้านนายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวชกรรมป้องกัน กล่าวว่า รสต. จะแบ่งเป็น 3 ระดับตามขนาดประชากรที่ดูแล คือ รสต. ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากรไม่เกิน 3,000 คน มีบุคลากร 5-6 คน รสต. ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร 3,000-6,000 คน มีบุคลากร 6-8 คน รสต. ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร 6,000 คนขึ้นไป มีบุคลากร 8-10 คน โดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ได้ 1,000 แห่ง ในปี 2552 และจะเพิ่มเป็น 9,000 แห่งภายในปี 2556