จ.สระแก้ว เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสระแก้ว เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน วันที่ 8 มิถุนายนนี้ นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จะมีการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อจัดทำแผนวัฒนธรรมชุมชนและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่มีอยู่เดิมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้นำโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนทุกตำบล 59 โครงการๆ ละ 3 คน รวม 200 คน ได้แก่ ประธานโครงการ เลขานุการโครงการ และนักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ด้าน นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี 2552 โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการฯ ที่มีอยู่เดิมและขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยจังหวัดสระแก้วมีโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน รวม 59 แห่ง ได้จัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน ,จัดทำแผนชุมชนโดยนำผลจากการจัดเวทีประชาคม มากำหนดเป็นแผนฯ และใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพทางศิลปะและวัฒนธรรม ,การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมประชาธิปไตย ,จัดกิจกรรมตามแผนชุมชน ภายใน 6 องค์ประกอบของโครงการ ,การบริหารจัดการและสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ส่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายในปีงบประมาณ 2552