จัดหางานศรีสะเกษ เตรียมความพร้อมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวต่อใบอนุญาตทำงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เตรียมความพร้อมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อใบอนุญาตทำงาน วันนี้ (5 มิ.ย.52) ที่ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ นายชาญชัย โกศลธนากุล จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมนายจ้างและแรงงานต่างด้าวตามโครงการเตรียมความพร้อมนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 2552 มีการอบรมเตรียมความพร้อมในเรื่อง สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา การนำเข้าแรงงานต่างด้าว สิทธิการรับการรักษาพยาบาลของแรงงานต่างด้าวที่ประกันสุขภาพกับโรงพยาบาล ขั้นตอนการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและขอขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร ลักษณะความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองและขั้นตอนการขอรับและต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวทุกประเภท เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ นายชาญชัย โกศลธนากุล จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จะต้องดำเนินการต่ออนุญาตทำงานภายในเดือนมิถุนายน 2552 ตามประกาศกรมการจัดหางานกำหนด มีจำนวน 106 คน นายจ้าง 100 ราย รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมายที่มีหนังสือเดินทาง ที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานในเดือน มิถุนายน 2552 มีจำนวน 33 คน นายจ้าง 33 ราย