จ.กระบี่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกระบี่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552 นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมักจะถูกผู้ประกอบธุรกิจ ที่มุ่งกำไรสูงสุดเอารัดเอาเปรียบทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในสังคม ซึ่งทางรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้มีบทบาทควบคู่กับองค์กรภาคราชการในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สามารถพิทักษ์ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนและสังคมไทย ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเตือนและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริโภคให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ระมัดระวัง และป้องกันพฤติกรรมการบริโภคของตนเองมิให้ถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา เพื่อขยายเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ให้ครอบคลุมและมีพลังงานในการต่อรอง รวมทั้งเรียกร้องสิทธิได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับทราบสิทธิผู้บริโภคและมีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และนำไปถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องทั่วถึงและทันเวลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในชุมชน ให้สามารถทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนในการบริโภคสินค้าและบริการ