อบจ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2552 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักสูตร ร่วมใจลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดการประสานพลังการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างเครือข่าย อาสาสมัคร และเยาวชน ของจังหวัดชลบุรี โดยในภาคเช้าอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลกระทบของภาวะโลกร้อน และการป้องกันแก้ไข และเรื่อง การอนุรักษาทรัพยากรป่าชายเลน สำหรับในภาคบ่าย ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในทะเล โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน โครงการนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหาร เป็นที่หลบภัยและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นที่ฟอกน้ำเสียให้สะอาด และป่าชายเลนยังเปรียบเสมือนเกราะหรือแนวกำแพงที่ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี