ผวจ.ร้อยเอ็ด เตือนจุดบุญบั้งไฟอาจกระทบต่อการบิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้หมู่บ้านที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ แจ้งวันเวลาและพิกัดในการจุดบั้งไฟแก่อำเภอในท้องที่ เพื่อประสานกับท่าอากาศยาน ลดความเสี่ยงต่อการบิน นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของชาวอีสาน มีการจุดบั้งไฟตามสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันบั้งไฟได้พัฒนาให้มีความสามารถจุดให้บั้งไฟสูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดร้อยเอ็ดมีท่าอากาศยานที่มีเครื่องบินขึ้นลงเป็นประจำ อาจเกิดอันตรายขณะทำการบินได้ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอให้หมู่บ้านที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ แจ้งวันเวลาและพิกัดในการจุดบั้งไฟแก่อำเภอในท้องที่ เพื่อจะได้ประสานกับท่าอากาศยานได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการบินในพื้นที่นั้น ทั้งนี้ จะเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงที่อาจกระทบต่อการบินและอากาศยานจากการจุดบั้งไฟ และเพื่อคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้