ทม.ตราด จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งปลูกจิตสำนึกประชาชนในการคัดแยกขยะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองตราด จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งปลูกจิตสำนึกประชาชนในการคัดแยกขยะและปลูกต้นไม้ ครัวเรือนละ 1 ต้น (5 มิ.ย. 52) หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา อ.เมืองตราด นายนิมิตร สมุทรคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2552 ซึ่งเทศบาลเมืองตราดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด และ 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตราดร่วมกันจัดขึ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองตราด กล่าวว่า การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี้นี้ ยังคงเน้นปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชน และผู้เข้าร่วมงาน ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนจากการกระทำของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ลดปัญหาดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคัดขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง สำหรับการจัดงานนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การนำผู้ประกอบการรีไซเคิลมาตั้งจุดรับซื้อขยะจำพวก กระดาษ พลาสติก ถุงพลาสติก ถุงข้าวสาร ขวดแก้ว โลหะทุกชนิด การจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากกล่องนมสาธิต การนำขยะ เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร หมักทำปุ๋ย การสาธิตการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในการใหม่ และการจัดนิทรรศการการจัดการขยะโดยชุมชน ตลอดจนการแจกภาชนะอุปกรณ์สำหรับใส่ขยะประจำบ้านให้กับแกนนำชุมชนที่มีความตั้งใจนำร่องในการรณรงค์คัดแยกขยะ อย่างไรก็ตามการจัดงานในปีนี้ทางเทศบาลเมืองตราดยังรณรงค์ให้ชุมชนหรือบ้านเรือนประชาชนที่มีที่ว่างร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย