ตราดจัดประกวด อปท. ดีเด่น ตามโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดประกวด อปท. ดีเด่น ตามโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง (5 มิ.ย.52) นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดดำเนินโครงการบ้านน่าอยู่ น่าบ้านน่ามอง ตามยุทธศาสตร์เมืองตราดน่าอยู่ โดยเข้าไปส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนต่าง ๆ ในจังหวัดตราดให้เป็นบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง โดยมุ่งเน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย ไร้มลพิษ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการจัดส่งทีมวิทยากรลงพื้นที่ เพื่อแนะนำอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ทั้งเทศบาล อบต. ให้เป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ ที่เริ่มจากการพัฒนาบ้านเรือนประชาชน ตามด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จนถึงปัจจุบัน อปท.ต่าง ๆ ในจังหวัดตราดได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการจัดประกวด อปท.ดีเด่น ระดับจังหวัดในเรื่องความสำเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ซึ่งแต่ละอำเภอได้ส่ง อปท.อำเภอละ 1 แห่ง เข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย อบต.เนินทราย อ.เมืองตราด, อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่, เทศบาล ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ, เทศบาล ต. เขาสมิง อ.เขาสมิง, เทศบาล ต. เกาะช้าง อ.เกาะช้าง เทศบาล ต. บ่อพลอย อ.บ่อไร่ และเทศบาล ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด ซึ่งคณะกรรมการประกวดระดับจังหวัดกำลังอยู่ระหว่างลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบของโครงการใน อปท.ที่กล่าวมา คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน นี้จะได้ทราบผลว่า อปท.ใดในจังหวัดตราดจะได้รางวัลชนะเลิศ เพื่อให้ อปท.ที่ชนะเลิศ เป็นแม่แบบในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับ อปท.แห่งอื่นๆ ต่อไป