เหล่ากาชาดชลบุรี เชิญบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2552 นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากล ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จึงสมควรที่สภากาชาดทั่วโลกจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมงานด้านบริการโลหิต รวมทั้งร่วมกันเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต โดยในปีนี้กำหนดสโลแกนงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2552 ว่า 100% Voluntary,Non-Remunerated Blood Donation บริจาคโลหิตด้วยใจเต็มร้อย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดกิจกรรม เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หลังศาลากลางจังหวัด กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ นอกจากนี้ผู้บริจาคโลหิตในวันดังกล่าว จะได้รับเสื้อและเข็มที่ระลึก พร้อมกับการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม