พม.เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมระดับจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมระดับจังหวัด หวังแก้ปัญหาหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อน เพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดโครงการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมระดับจังหวัทั่วประเทศ โดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเริ่มต้นโครงการในปีนี้โดยได้ตั้งเป้าโครงการนำร่อง 4 จังหวัดใน 4 ภาค คือ จังหวัดพะเยา ประจวบคีรีขันธ์ อำนาจเจริญ และสงขลา พร้อมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่รวบรวมข้อมูลและจัดทำร่าง "แผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด สำหรับนำเสนอสู่เวทีสาธารณะให้ร่วมพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงจะส่งมอบแผนโครงการให้คณะทำงานส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด รวบรวมข้อมูลและประเมินผลสำหรับกำหนดแนวทางของพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ