ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.44 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับมรดกไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เวลา 10.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 14.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารสำนักงานสภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปภัมภ์ ณ อาคารสำนักงานวิชาชีพบัญชีฯ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เวลา 17.31 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเหรียญ สร้อยสนธิ์ ท.,ม.,ต.ช. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เวลา 12.53 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง ไปทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ต่อจากนั้น เวลา 15.53 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เวลา 08.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดหัตถสารเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกร โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียนมัธยม วัดหัตถสารเกษตร บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (บ้านเกษตรสมบูรณ์ ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์ส่งเสริมแม่และพัฒนาสุขภาพชุมชน และบ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านครอบครัวอบอุ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.35 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลองรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 19.59 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร