ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำ นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เวลา 17.09 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายทิ้ง ยังตรง ณ วัดตรีทศเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.44 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ณ วัดพิมพาวาส อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา