ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ อาคารอเนกประสงค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2551 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และเข็มรัฏฐาภิรักษ์ด้วย ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า ผู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาอบรมพิเศษจากสถาบันการรักษาความมั่นคงชั้นสูงมาแล้ว จัดว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง การทำงานร่วมกันของผู้มีความสามารถระดับนี้ ย่อมมีประสิทธิภาพมาก ทุกคนจึงควรจะตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะร่วมกันใช้ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวง สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นแก่นสาร ที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญให้แก่ประเทศชาติ อีกประการหนึ่ง ในฐานะที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำของหน่วยงาน การประพฤติปฏิบัติของทุกคน ทั้งในทางส่วนตัว ทั้งในทางหน้าที่การงาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าทุกคนประพฤติดีปฏิบัติชอบ ก็จะเกิดเป็นการนำที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตาม ความดีความเจริญก็จะบังเกิดทวีขึ้นทั้งแก่บุคคล แก่หน่วยงานและแก่ส่วนรวม จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักในข้อนี้ให้มาก แล้วมุ่งประพฤติตัวปฏิบัติงานตามที่ได้พิจารณาเห็นชัดแล้วว่า ดีจริง ถูกต้อง เที่ยงตรง ตามเหตุผลและความเป็นธรรมให้ต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป เวลา 15.55 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานพิธี ยกย่องและเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 17.05 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลโท วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะกรรมการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประดิษฐานที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด เฟสติวัล 2009 : ดิ เอ็มเพอร์เรอร์ กุยซีน (International Food Festival 2009 : The Emperor Cuisine) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร