สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯประชุมกรรมการสภากาชาดไทย 15 มิ.ย. นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 293 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 9 สภากาชาดไทย อนึ่ง ก่อนการประชุมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บำเพ็ญคุณความดีและผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 และผู้มีกุศลจิตเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึกศักรินทรภักดี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญให้ นายเดโช ไพรแก้ว พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ผู้บำเพ็ญคุณความดีปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเด็กสองคนจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์หน้าห้างปัตตานีซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญด้วย.

4 มิถุนายน 2