กทม. จัดสัมมนาประเมินผลการใช้ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ระดมนักวิชาการ นักการเมือง ราชการ เอกชน สายวิชาชีพ และประชาชน ร่วมประเมินผลผังเมืองรวมกทม. ฉบับปัจจุบันปี 49 หลังบังคับใช้มา 3 ปี และมีผู้ร้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ก่อนนำผลประเมินมาวิเคราะห์เพื่อยกร่างผังเมืองรวมใหม่ให้ทันปี 2554 เมื่อวานนี้(3 มิ.ย. 52) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นการประเมินผลกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ซึ่งสำนักผังเมือง กทม. จัดขึ้น ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยเชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักการเมือง องค์กรและสมาคมวิชาชีพ ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้กทม. ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมของท้องถิ่นตนเอง เริ่มจากผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับปรุงปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542 และดำเนินการต่อในผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยประกาศใช้บังคับโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2549 ซึ่งมีเวลาบังคับใช้ 5 ปี จะสิ้นสุดในวันที่ 15 พ.ค. 2554 สำหรับผังเมืองรวมฉบับปัจจุบันได้บังคับใช้เป็นเวลา 3 ปีแล้ว กทม. จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้บังคับ ผังเมืองรวม เนื่องจากภายหลังประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับปัจจุบัน ปรากฏว่ามีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้แก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมในประเด็นต่างๆ ดังนั้นกทม. จำเป็นต้องดำเนินการติดตามเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการปรับปรุงผังเมืองในฉบับต่อไปให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ซึ่งการสัมมนาระดมความคิดเห็น จะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 6 มิ.ย. 52 จากนั้นจะผลที่ได้รับจะไปประกอบการประเมินผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้กทม.ปรับปรุงตาม พ.ร.บ.ผังเมืองต่อไป นอกจากนี้ สำนักผังเมือง กทม. ยังได้จัดให้มีประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมประสานการวางผังพัฒนาเมืองร่วมกับจังหวัดปริมณฑล 6 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาบริเวณพื้นที่รอยต่อ ซึ่งเกิดกระแสความตื่นตัวในการจัดทำผังเมืองรวมและการประสานความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งได้จัดให้มีประชุมข้อคิดเห็นจากประชาชนในระดับกลุ่มเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้แทนภาคการเมือง เป็นอย่างยิ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง