สทศ. ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา จัดทดสอบวิชาอิสลามศึกษา ใน 5 จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา จัดทดสอบวิชาอิสลามศึกษา ใน 5 จังหวัดภาคใต้ หวังนำผลไปปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนให้ดีขึ้น ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. สนองนโยบายรัฐบาลในการวัคุณภาพการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา โดยร่วมมือกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา จัดสอบวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 8 วิชา ในระดับชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นปลาย โดยในปีนี้ จะนำร่องจัดสอบเฉพาะระดับต้นและกลาง ในระหว่างวันที่ 16 17 มิถุนายนนี้ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ โดยเน้น 3 จังหวัดภาคใต้เป็นหลัก จำนวนนักเรียนประมาณ 40,000 คน จาก 200 โรงเรียน สำหรับผลคะแนนสอบจะใช้เป็นตัวชี้วัดว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างไร มีจุดใดต้องปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนในวิชาอิสลามศึกษา 8 วิชาต่อไป