ภาคเอกชน เร่งรัฐจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยววาระแห่งชาติให้เป็นผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน เร่งรัฐจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยววาระแห่งชาติ ให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนหลังภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) กล่าวภายหลังเป็นประธานร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถึงแผนวาระแห่งชาติ ด้านการท่องเที่ยว ก่อนยื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่า ในการพิจารณาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ภาคเอกชนมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยขอให้เพิ่มเติมในบางเรื่อง เพื่อเร่งรัดแผนพัฒนา การท่องเที่ยววาระแห่งชาติ ให้มีผลในทางปฏิบัติเร็วที่สุด เพื่อให้ทันต่อความเดือดร้อนที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ภาคเอกชนมีความพร้อมเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยวในเชิงคิดนอกกรอบ เพื่อให้การดำเนินการมีความแม่นยำ และมีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ