จ.ตราด ขอความร่วมมือสื่อช่วยปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ขอความร่วมมือสื่อในพื้นที่เข้ามามีส่วนช่วยปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันมีบุคคล กลุ่มบุคคลกระทำการผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ด้วยข้อมูลหรือเนื้อหาสาระที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายหรือเป็นภัยต่อสถาบันสำคัญของชาติ ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ที่ควรเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้กำชับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ สื่อประเภทต่างๆ อาทิ สิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อมิให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะหรือพฤติการณ์หมิ่นเหม่สถาบัน หรือมีลักษณะปลุกระดมให้ประชาชนต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบหากพบการกระทำผิด อย่างไรก็ตามในส่วนของสื่อมวลชนในพื้นที่ ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อพสกนิกร พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่บุคคลหรือคณะบุคคลเนื่องในโอกาสต่างๆ หรือข้อความต่างๆ ที่เป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกหรือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน เป็นต้น