จ.นครศรีฯ เร่งสำรวจเตรียมก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนประตูลอด ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งสำรวจเตรียมก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนประตูลอด ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ รองรับการขยายตัวทางจราจร และความเจริญสู่ภูมิภาค วันนี้ (1 มิ.ย.52) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการสำรวจออกแบบ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานทางหลวงชนบท ได้ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาเส้นทางที่จำเป็นในการปรังปรุงขยาย เพื่อรองรับการจราจรและการเจริญเติบโตของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตข้างหน้า และเป็นโครงการตามแผนแม่บทด้านการจราจร และการขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถนนสายดังกล่าวจะต้อง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนประตูลอด ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นถนนเดิม ขนาดทาง 16 เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการขยายทาง และถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่บริเวณสามแยกไฟแดงถนนพัฒนาการคูขวางบรรจบกับถนนเทวบุรี ไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านทุ่งนา และป่าละเมาะ ตัดผ่านแหล่งชุมชนบ้านเรือนเล็กน้อย ตัดผ่านถนนสาธารณประโยชน์ 2 แห่ง คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และถนนลาดยาง ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนสิ้นสุดโครงการฯ ถึงบริเวณถนนวัดโบสถ์ กำหนดก่อสร้างเป็นถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร รวมระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จังหวัดจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาทดแทน ทั้งที่ดิน โรงเรือน ไม้ยืนต้น โดยคำนึงถึงราคาขายตามท้องตลาดปัจจุบัน และสำหรับสิ่งปลูกสร้างจะทดแทนให้ทั้งค่าถอนแบบบ้าน พร้อมค่าแรงงาน ค่าภาษี ค่ารื้อถอน ค่าขนย้ายทรัพย์สิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้านระหว่างรอปลูกสร้างบ้านใหม่ ค่าเสียหายในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้จังหวัดยังจ่ายค่าเสียหายทางจิตใจให้ ขั้นต่ำรายละ 30,000 ถึง 100,000 บาท คาดว่าหากโครงการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ จะสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรในบริเวณชุมชนเมือง รองรับการขยายตัว และความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต โดยถนนที่ก่อสร้างอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 20 ปี