เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รณรงค์รวมพลังใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รณรงค์รวมพลังใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ นายสมชาย จงศิริการค้า นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ความเสื่อมของดิน การเสื่อมคุณภาพของน้ำ รวมถึงการใช้ถุงพลาสติกในปริมาณมาก ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต การเผาทำลายถุงพลาสติก ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี และถ้านำไปเผาจะทำให้เกิดสารไฮโดรคาร์บอน ทำให้เกิดมลพิษและโลกร้อนขึ้น เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีการใช้ถุงพลาสติกและเกิดขยะจากถุงพลาสติกในปริมาณมาก หากมีการเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรวมพลังลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จึงจัดให้มีการรณรงค์รวมพลังใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกลดโลกร้อน โดยจัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 150 คน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาวะโลกร้อน มีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติก และร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองปลอดมลพิษและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป