รมว.ศธ.เร่งเลขาฯ สช. รายงานความคืบหน้าการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ หลังพบว่ามีสถานศึกษาบางแห่งยังเก็บเงินค่าเล่าเรียนในอัตราเดิม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบให้นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หลังพบว่ามีสถานศึกษาบางแห่งยังเก็บเงินค่าเล่าเรียนในอัตราเดิม หลังจากที่รัฐบาลอุดหนุนให้ร้อยละ 70 ซึ่งผู้ปกครองจะต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนอีกไม่เกินร้อยละ 30 เท่านั้น และหากพบว่ามีการเก็บเงินในอัตราเดิม สถานศึกษานั้นก็จะต้องคืนเงินให้กับผู้ปกครอง และในส่วนของชุดนักเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนก็ต้องจัดสรรให้ตามระเบียบที่วางไว้ ซึ่งหากพบว่ามีสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะมีบทลงโทษตามขั้นตอนต่อไป ขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้ สช. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน