พนักงาน บริษัทซิงเกอร์ ฯ กว่า 50 คน รวมตัวที่หน้ากระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน กรณีถูกตัดส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มพนักงาน บริษัท ซิงเกอร์ ฯ กว่า 50 คน รวมตัวที่หน้ากระทรวงแรงงาน เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีถูกตัดสิทธิ์ประกันสังคม ตั้งแต่ปี 2533 และไม่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ บรรยากาศที่กระทรวงแรงงานขณะนี้มีกลุ่มพนักงานขายและพนักงานเก็บเงิน ของบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 50 คน มารวมตัวชุมนุมที่หน้ากระทรวงแรงงาน เพื่อรอยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรณีที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่ ปี 2533 ที่เริ่มมีการก่อตั้งกองทุน โดยนางจุไรรัตน์ เดชศรี พนักงานขายและพนักงานเก็บเงิน บริษัท ซิงเกอร์ กล่าวว่า ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยเหลือ เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่ถูกตัดสิทธิประกันสังคม เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม(สปส.)เขตพื้นที่ 4 ส่งหนังสือชี้แจงว่าพนักงานขายและเก็บเงินทั้งหมดของบริษัท ไม่มีนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างบริษัทซิงเกอร์ฯ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม จึงไม่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ดังนั้นจึงมาเป็นตัวแทนของพนักงานกว่า 3,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้ประกันตน อย่างไรก็ตามหากนายจ้างบริษัท ซิงเกอร์ฯ ไม่ยอมจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานทุกคน และต้องเสียสิทธิการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก็ขอให้สปส.วินิจฉัยให้พนักงานทั้งหมดส่งเงินสมทบเอง โดยรักษาสภาพการเป็นผู้ประกันตนตมมาตรา 39 เนื่องจากบางคนใกล้จะเกษียณอายุก็ควรได้รับสิทธิจากกองทุนชราภาพ อย่างไรก็ตาม ขณะที่กลุ่มพนักงานมารอยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ จึงมีนายประเวศน์ จันทร์หล้า ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุน เครือข่ายและประสานงานภูมิภาค มารับหนังสือร้องเรียนแทน และรับปากว่าจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ