วช. เตรียมผลิตโครงการวิจัยเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงและสงบสุขของประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เตรียมผลิตโครงการวิจัยเร่งด่วน เพื่อความมั่นคงและสงบสุขของประเทศ ศาสตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ วช.กำลังเตรียมผลิตงานวิจัยเพื่อความมั่นคง สงบสุขและเพื่อประโยชน์ของประเทศในด้านต่างๆ อาทิ การทำวิจัยด้านการหาแนวทางลดความขัดแย้งในบ้านเมือง ด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ควรมีทางออกอย่างไร และการให้เกิดสันติภาพในสังคมไทย และงานวิจัยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงานในประเทศ การรับมือราคาผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตล้นตลาด ตลอดถึงการวิจัยในบทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารสู่ประชาชน ด้วยการวิเคราะห์และระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการที่ไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใด และจะนำผลการวิจัยทั้งหมดนำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลนำไปปรับใช้สร้างความสมานฉันท์และสามัคคีในประเทศต่อไป