วช. ระบุ นักวิจัยขอรับทุนสนับสนุนด้านการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวง มากที่สุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผย นักวิจัยไทยมีการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยในด้านการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านการขอรับทุนของนักวิจัยไทยมีการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยในด้าน การเกษตรมากที่สุด เนื่องจากเห็นประโยชน์และความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยนั้น เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่า มีความสอดคล้องและสามารถขับเคลื่อนประเทศไปได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิตตกต่ำทั่วโลก ส่วนด้านงบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัยปี 2553 ทาง วช.ได้ยื่นของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วจำนวน 7,000 ล้านบาท เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ยังกล่าวถึงกรอบการวิจัยเพื่อการให้ทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักวิจัย ประจำปี 2553 ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง,ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล, การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร, เทคโนโลยีใหม่เพื่ออุตสาหกรรม, การบริหารจัดการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการน้ำ, การจัดการขยะ, พลังงานทดแทน : พลังงานลม, พลาสติกชีวภาพ, สังคมผู้สูงอายุ,และโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้ วช.ได้เปิดรับการเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.nrct.go.th