ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดบริการประชาชนที่อำเภอนากลาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดบริการประชาชนที่อำเภอนากลาง นายสุพิศ นาคำ ประธานกรรมการผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นองค์กรภาคประชาชนที่เป็นหน่วยงานอิสระไม่แสวงหากำไร ได้เปิดดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ณ บ้านเลขที่ 137 หมู่ 12 บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีบทบาทในเรื่องของการให้ความรู้ รับเรื่องร้องทุกข์ ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการในระดับพื้นที่ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมองค์กรชุมชนและองค์กรประชาชน ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ร่วมผลักดันเชิงนโยบาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูล อีกทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หากประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู มีเรื่องราวร้องทุกข์หรือต้องการคำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ ติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 08-1336-1189 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ