วช. ชี้ การเสนอขอรับทุนวิจัยยังขาดความสมบูรณ์ ส่งผลเสียโอกาสรับทุน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผย การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ส่วนใหญ่ยังขาดความสมบูรณ์ ทำให้เสียโอกาสในการรับทุนและเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและความรู้โดยเปล่าประโยชน์ ศาตราจารย์อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวภายหลังการประชุมชี้แจงกรอบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2553 ว่า ที่ผ่านมาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. ส่วนใหญ่ยังขาดความสมบูรณ์ ในแง่ของวัตุประสงค์ เนื้อหา แผนการดำเนินงาน รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงระหว่างโครงงานในแผนงานวิจัย เป้าหมาย ผลผลิต ทำให้โครงการที่นำเสนอไม่ผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย โดยในวันนี้ได้จัดประชุมชี้แจง ระหว่าง วช. และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงแนะนำวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างมีคุณภาพ ตรงกับหลักเกณฑ์ของการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2553 ซึ่งควรจะประกอบด้วย ผลการวิจัยจากโครงการที่ได้ ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง พาณิชย์ นโยบาย วิชาการและเกิดประโยชน์เชิงสาธารณะ ตลอดจนให้ผลความคุ้มค่า ด้านประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลาและต้นทุนของแต่ละงานวิจัย สำหรับรายละเอียดการขอรับทุนวิจัยนั้น นักวิจัยและผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการส่งโครงการ และการรับโครงการวิจัยในปี 2553 อย่างละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th