อุดรธานี ห้ามจับสัตว์น้ำจืดช่วงฤดูปลาวางไข่ 16 มิ.ย.-15 ต.ค. 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุดรธานี ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในแหล่งสาธารณประโยชน์ทุกแห่งในช่วงฤดูปลาวางไข่ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายนถึงวันที่ 15 ตุลาคม นายปวิต ถมยาวิทย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนิสัยการผสมพันธุ์และว่างไข่ของปลา พบว่า ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมถึง 15 กันยายนของทุกปี เป็นช่วงที่ปลาน้ำจืดผสมพันธุ์มากที่สุด ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจึงกำหนดให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกทั่วประเทศ แต่เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลให้ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกบางท้องที่ บางจังหวัดแตกต่างกันออกไปด้วย สำหรับจังหวัดอุดรธานีได้ประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในน่านน้ำจืดตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนถึงวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งในฤดูที่กำหนดดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือวิธีการใดๆ ในน่านน้ำจืดท้องที่จังหวัดอุดรธานีโดยเด็ดขาด เว้นแต่การใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว หรือใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอและชนาง ซึ่งมีขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร แต่ห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยเครื่องมือดังกล่าวโดยวิธีประดาหน้าตั้งแต่ 3 เครื่องมือขึ้นไป หรือเว้นแต่ทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเองเท่านั้น เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องออกกฎหมายดังกล่าว เพื่อควบคุมและสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน ไม่ให้ถูกทำลายเกินควร จึงขอความร่วมมือชาวจังหวัดอุดรธานีงดจับปลาในแหล่งน้ำจืดสาธารณประโยชน์ทุกแห่งในช่วงวันที่ 16 มิถุนายนถึงวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และช่วยกันสอดส่องดูแลผู้กระทำผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ