สพท.ตราด ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ตลอดปี 52 นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด กล่าวภายหลังเปิดสัมมนาปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ตลอดปี 2552 ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดมีนโยบายดำเนินโครงการนี้โดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งทั้งการจัดทำระบบฐานข้อมูล ในเรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกัปัญหายาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และปลูกฝังการงดใช้ความรุนแรงให้กับนักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการนี้มีกิจกรรมย่อยที่สำคัญคือ การจัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ครูอาจารย์รู้จักสภาพแวดล้อมทางบ้านและความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อให้ครูสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีที่นักเรียนมีปัญหากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่ผู้กครองไม่ยอมไปพบสถานศึกษา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องไปเยี่ยมบ้าน เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจปัญหา และโน้มน้าวให้ครอบครัวให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานศึกษาต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมนี้ ทาง สพท.ตราด จะได้จัดสัปดาห์ สพฐ.เยี่ยมบ้านนักเรียนแล้ว ระหว่างวันที่ 20 28 มิถุนายน 2552 ทางเขตพื้นที่การศึกษาตราด จะได้ลงไปติดตามการดำเนินงานทั้งที่บ้านของนักเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดต่อไป