สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ จัดประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 3

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จัดประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำชุมชนและการเกษตร กล่าวว่า จากปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในชุมชนต่างๆ และประชาชนส่วนใหญ่รอคอยการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐทำให้ล่าช้า จึงเกิดแนวคิดให้ประชาชนหันมาพึ่งพาตัวเอง จึงจัดการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีการเรียนรู้ระหว่างกัน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ ที่นำมาใช้ได้จริง ดังเช่นชุมชนบ้านโนนขวาง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ระหว่างการประกวด ทุกชุมชนที่เข้าร่วมจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้คนอื่นและนำไปใช้ได้จริงในชุมชนของตนเอง โดยปีนี้การประกวดจะเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ครอบคลุมมากขึ้นใน 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการต้นน้ำ การจัดการพื้นที่ราบแห้งแล้ง และการจัดการปลายน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล สำหรับชุมชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.haii.or.th/thailandwaterchalenge หรือจัดทำรายละเอียดส่งมาทางโทรสาร 02-642-7133