สวทช.ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาสิ่งทออัจฉริยะ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ยาวนาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาสิ่งทออัจฉริยะ เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้ยาวนานขึ้น รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออกปีที่ผ่านมา พบว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แต่ยังประสบปัญหาเทคโนโลยีที่ไม่สามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก รวมทั้งไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่แข่งกันด้วยราคามากกว่าคุณภาพของสินค้า ซึ่งมีค่าจ้างแรงงานต่ำ อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม อินเดีย ดังนั้น จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม ในด้านการวิจัยและพัฒนา โดย สวทช.สนับสนุนงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท ภายในการดำเนินงาน 5 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การวิจัยพัฒนาเส้นใยให้มีคุณสมบัติพิเศษ และที่สำคัญพัฒนาสิ่งทออัจฉริยะ (Smart textiles) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษกันความชื้น กันเชื้อแบคทีเรียได้นานขึ้น ดูดซับน้ำได้ดี เบา ทนต่อแรงดึงดูด อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยทุกสาขาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังร่วมกันอำนวยความสะดวกใช้อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะทางห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงโรงงานต้นแบบเส้นใยประดิษฐ์ผสม และโรงงานต้นแบบฟอกย้อม ซึ่งจะช่วยในการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งในและต่างประเทศต่อไป