อัญเชิญพระบรมรูป ร.5 ประดิษฐานแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย ที่ จ.อยุธยาฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ (26 พ.ค.52) เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ป้ายโฉนดฉบับแรกฯ จำลอง ศาลาทรงนา และศาลาแสดงงาน และในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดสถานที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงเกษตร พร้อมด้วยเจ้าพนักงานกรมแผนที่ เริ่มเดินออกสำรวจที่ดินของประเทศเป็นครั้งแรก และดำเนินการรังวัดหมายเลขเขตที่ดิน ตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ บริเวณบ้านพลับ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ร.ศ.120 หรือ พ.ศ.2444 เมื่อดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในท้องที่มณฑลกรุงเก่าเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ตั้งหอทะเบียนมณฑลกรุงเก่าขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่สภาคารราชประยูร ในพระราชวังบางปะอิน เมื่อวันที่ 20 กันยายน ร.ศ.120 หรือ พ.ศ.2444 และต่อมาได้จัดตั้งกรมทะเบียนที่ดิน หรือกรมที่ดินในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ.120 หรือ พ.ศ.2444 ในการมอบโฉนดที่ดินครั้งแรกนั้น สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับแรมอยู่ ณ พระราชวังบางปะอิน พระยาประชาชีพบริบาล (ผึ่ง ชูโต) ข้าหลวงพิเศษจัดการที่ดิน ได้นำโฉนดที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านแป้งของพระคลังข้างที่ 2 ฉบับ และของราษฎร 3 ฉบับ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อให้ทรงพระกรุณาปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่เจ้าของที่ดินนับเป็นปฐมฤกษ์ โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยเป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีพระนาม "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ ทรงถือเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นโฉนดเลขที่ 1 หน้าที่ 1 เลขที่ดิน 117 ระวาง 17 ต 3 อ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ที่ดินพระราชทานดังกล่าว มีที่ดินที่ออกโฉนดเป็นฉบับแรกของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดินและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้กับเกษตรกร นำพื้นที่พระราชทานที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1 เนื้อที่ 91 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา ให้แก่เกษตรกร