อบจ.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบจ.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบจ.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2552 เพื่อบริการประชาชน และรับฟังปัญหานำไปแก้ไขต่อไป นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สระแก้ว เปิดเผยว่า อบจ.สระแก้ว จัดทำโครงการ อบจ. สระแก้วเคลื่อนที่ พบประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร อบจ. สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ อบจ.สระแก้ว มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบปะพูดคุย ตอบข้อซักถาม ให้ความรู้ ตอบข้อซักถามกับประชาชน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาดำเนินการแก้ไข และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและแก้ไขให้ประชาชนต่อไป นายทรงยศ กล่าวว่า สำหรับกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่นั้น จะเริ่มโครงการในอำเภอคลองหาดเป็นแห่งแรก โดยครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.52 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลาแม่ย่าซอม ต.คลองหาด ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 มิ.ย.52 ณ ที่ทำการ อบต.ไทรทอง ต.ไทรทอง ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิ.ย.52 ณ ที่ทำการ อบต.เบญจขร ต.เบญจขร และครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิ.ย.52 ณ วัดคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เมื่อเสร็จสิ้นที่ อ.คลองหาด แล้ว จะได้ดำเนินการในเขตอำเภออื่นต่อไป เพื่อบริการประชาชนให้ครบทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว