ครม.ไฟเขียวยกเว้นข้อบัญญัติ กทม.ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ยกเว้นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย บริเวณหลังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ เรื่อง การยกเว้นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ บางประเภท บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในท้องที่เขตห้วยขวาง พ.ศ. 2532 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอขอใช้พื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมจีน ในประเทศไทย เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีความสูงเกินข้อกำหนดของข้อบัญญัติที่ห้ามมีการก่อสร้างอาคาร 15 ประเภท บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เช่น อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 1,000 ตารางเมตร เพื่อมิให้มีการก่อสร้างอาคารอื่นมาบดบังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำหรับการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมจีนนี้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งและสถานของศูนย์วัฒนธรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ และที่สำคัญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมจีนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บนพื้นที่ 4 ไร่