งาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ เทิดไท้องค์ราชัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ระบุ การจัดงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความยั่งยืนต่อการใช้ที่ดินของตนเอง นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงการจัดงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรนำไปสู่การปฏิบัติ และสร้างความยั่งยืนต่อการใช้ที่ดินของตนเอง และเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี การสถาปนากรมที่ดิน สำหรับภารกิจหลักของกรมที่ดินในปีต่อไป คือ การปรับปรุงดิน ทำอย่างไรถึงลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้มากที่สุด โดยการนำนวัตกรรมของเทคโนโลยีชีวภาพ และพืชต่างๆเพื่อให้เกษตกรลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย รวมถึงการสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการตั้งกลุ่มชุมชนให้เข้าถึงงานของกรมพัฒนาที่ดิน อย่างน้อย 64,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ และโครงการพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบหมายแก่หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน เช่น โครงการหลวงปลูกพืชทดแทนฝิ่น ฟารม์ตัวอย่างของสมเด็จพระบรมราชนีนาถ โครงการปลูกฟ้าของสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ คือ การเพิ่มผลผลิตข้าว การใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้พืชปุ๋ยสดในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การแก้ปัญหาดินต่างๆ ตลาดเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าเกษตรต่างๆจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ในวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้