กทม.เตรียมให้บริการ "เขตเคลื่อนท่บริการประชาชน แบบครบวงจร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมให้บริการ "เขตเคลื่อนที่บริการประชาชน แบบครบวงจร โดยจะเข้าให้บริการประชาชนถึงชุมชน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการ "เขตเคลื่อนที่บริการประชาชน ว่าสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะออกให้บริการแก่ประชาชนตามหมู่บ้าน ชุมชน วัด มัสยิด โรงเรียน และแหล่งชุมชนที่มีความเหมาะสม เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชนอีกด้วย สำหรับกิจกรรมเขตเคลื่อนที่บริการประชาชนจะมีเป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้ง 50 เขต เขตละ 3 ครั้ง มีรูปแบบการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่หน่วยบริการด้านการแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพ หน่วยทันตกรรม หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว บริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและคัดสำเนา การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก บริการตัดผมฟรี บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การฝึกอาชีพระยะสั้น บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการให้คำปรึกษา พร้อมแนะนำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจะออกให้บริการเขตละ 1 ครั้งต่อเดือน ในช่วงเช้าของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. นอกจากนี้ตนเองจะเสวนาร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงจุดยิ่งขึ้น