ก.วิทย์ ต่อยอดโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ 30 หมู่บ้าน เฉลิมฉลองวโรกาสในหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อยอดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 หมู่บ้าน เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการตั้งแต่ปี 2529 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ว่า ได้ต่อยอดโครงการอีกครั้ง เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเนื่องในโอกาสที่กระทรวงวิทย์ฯ ครบรอบ 30 ปี โดยขณะนี้ได้คัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 30 หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชนจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี หรือการผลิตพลังงานทางเลือกใช้ในชุมชน ทั้งนี้ ได้คัดเลือกจากความโดดเด่นของแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกัน อาทิ หมู่บ้านโคกล่าม จ.กาฬสินธุ์ มีความโดดเด่นด้านก๊าซชีวภาพ หมู่บ้านบาลาและชุมชนรอบพื้นที่ป่า จังหวัดนราธิวาส โดดเด่นด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่อย่างยั่งยืน ชุมชนป่าสักงาม จังหวัดเชียงใหม่ โดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการต้นน้ำ ชุมชนบ้านลิ่มทอง ชุมชนบ้านโนนขวาง และชุมชนบ้านโนนรัง โดดเด่นเรื่องการจัดการน้ำแล้ง อย่างไรก็ตาม จะมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมใน 30 หมู่บ้าน โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าว ภายใต้งบประมาณ63 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี