ผอ.สท.ระบุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช้าเกิดจากระบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ระบุ เหตุจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้าเกิดจากการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร คาดว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับเบี้ยยังชีพภายในเดือนพฤษภาคมนี้ นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงกรณีผู้สูงอายุจากหลายพื้นที่ร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปยังพื้นที่ต่างๆ แล้วตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา จึงคาดว่าในทุกพื้นที่น่าจะมีการทยอยจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว ส่วนสาเหตุของความล่าช้าในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพน่าจะเกิดจากการบริหารจัดการของสำนักงานเขตต่างๆ ที่ทำหน้าที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีจำนวนผู้สูงอายุแตกต่างกัน โดยเฉพาะการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาในการคัดแยกธนาคารที่แตกต่างกัน แต่เชื่อว่าผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพครบทุกคนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลบางแห่ง นำเงินเบี้ยยังชีพมาใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น โดยยังไม่มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุนั้น นายกิตติ สมานไทย ระบุว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมเพื่อเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกพื้นที่เร่งจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุโดยเร็วที่สุด