ศธ. ตั้งงบปี 53 กว่า 100 ล้าน หนุนให้คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งงบประมาณปี 2553 จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาคนพิการว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติประกาศหลักเกณฑ์ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนพิการ ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาฟรีให้กับคนพิการ และสนับสนุนเทคโนโลยีตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมถึงห้ามสถานศึกษาในทุกสังกัด ปฏิเสธการรับคนพิการเข้าเรียน และให้การช่วยเหลือในการเดินทางไปเรียน นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาคนพิการ รวมถึงยังจัดสรรงบประมาณในปี 2553 จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของคนพิการที่มีอยู่ในโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 180,000 คน ขณะเดียวกัน ยังได้เตรียมการพัฒนาครู เพื่อสอนคนพิการ โดยจัดอบรมพัฒนาด้านทักษะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการอบรมพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้ครูที่สอนคนพิการให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนผู้พิการ