รายงาน ก.วิทย์ฯ ดึง 14 โครงการที่โดดเด่นด้านวิทย์ฯพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดึง 14 โครงการที่โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ต่อยอดให้ชุมชนทั่วประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยล่าสุดได้เตรียมเดินหน้างัดโครงการที่ดีเด่นและโด่งดังของกระทรวงออกมาต่อยอด และนำสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงให้กับชุมชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการที่เรียกว่า โครงการวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จะนำโครงการที่โดดเด่นของกระทรวง 14 โครงการ เผยแพร่สู่ชุมชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างเทคโนโลยีการนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โครงการสร้างเสริมศักยภาพการใช้ไอทีสำหรับผู้ประกอบการให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นวัตกรรมการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ป่าชายเลนจากไม้ประกอบพลาสติก การผลิตโปรตีนไหมด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มผลผลิตในนาข้าว โดยตั้งเป้าว่าจะนำโครงการทั้งหมดไปไปเผยแพร่ให้แก่ประชาในแต่ละภูมิภาคได้ในเดือนมิถุนายน และมั่นใจว่าจะเห็นผลภายใน 5-6 เดือนนี้ "การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานของกระทรวงไปพัฒนาชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ให้มีงานทำมากขึ้นให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะมีการประชาสัมพันธ์จนกว่าโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรกการวิจัยพัฒนาและมีนวัตกรรมไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้ประชาชน เอกชนรับไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นกัน และที่สำคัญยังเป็นโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นก็คือ โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตั้งแต่ปี 2529 สมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี และนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน โดย ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมขยายโครงการไปยัง 30 หมู่บ้านแล้ว จากเดิมที่มีการก่อสร้างหมู่บ้านเทคโนโลยีแล้ว 9 แห่ง อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งมด เพื่อหวังเป็นแม่ข่ายนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ เช่น การแปรรูปและถนอมอาหาร การทำเกษตรโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การทำวัสดุก่อสร้างจากเถ้าแกลบ การบริหารจัดการน้ำในชุมชน "เรายังมีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในโอกาสที่กระทรวงครบรอบ 30 ปี เราจึงคัดเลือกหมู่บ้านที่ใช้นวัตกรรม ผลงานวิจัย พัฒนาไปพัฒนาการดำเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น ใน 30 หมู่บ้าน เป็นสัญลักษณ์ในการฉลองครบรอบ 30 ปี เราคัดเลือกมา 30 หมู่บ้าน เพื่อเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างงานเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ และครบวงจร เพื่อเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดความรู้ให้ลูกข่ายต่อไปในอนาคต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังว่า ทั้งโครงการวิทย์ คิดเพื่อคนไทย และโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี จะเข้าถึงและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในเร็วๆ นี้ และหวังว่าจะเป็นส่วนเสริมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง