จ.ราชบุรี จัดโครงการ พัฒนาเยาวชนต้นแบบสร้างสรรค์สังคม 10-12 มิ.ย.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดราชบุรี ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานฯและเตรียมจัดโครงการ พัฒนาเยาวชนต้นแบบสร้างสรรค์สังคม นางนัทธมน ยิ้มแย้ม ประธานคณะอนุกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม เพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากการนำเสนอข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดราชบุรี และผลการศึกษาวิจัย เรื่อง "สถานการณ์ปัญหาเด็กละเยาวชนจังหวัดราชบุรี : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในเขตจังหวัดราชบุรี ทำให้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเกิดความตื่นตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างมาก และจังหวัดราชบุรี ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดทำและปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2552 ตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาสังคม 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) โดยยึดหลักมิติความมั่นคงของมนุษย์ 5 ลำดับ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ พัฒนาเยาวชนต้นแบบสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเด็กและเยาวชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำเด็กและเยาวชนในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 120 คน ทั้งนี้กำหนดดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2552 ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมืองราชบุรี