จ.ตราด คัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2552 เตรียมรับรางวัลวันแม่แห่งชาติปีนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด คัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2552 เตรียมรับรางวัลวันแม่แห่งชาติปีนี้ (21 พ.ค. 52) นายสมพงษ์ สถิรสถาพร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กล่าวภายหลังการประชมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดตราด ประจำปี 2552 ที่มีนายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานคณะกรรมการฯ ว่า การพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้เกิดมาจาการที่ทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ทั้งเป็นการ่วมเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และเพื่อเป็นการยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยขอความร่วมมือให้แต่ละจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2552 ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ประกอบด้วย 1.แม่ผู้เป็นเกษตรกร 2.แม่ของผู้เสียสละ 3.แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4.แม่ผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร และ 5.แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในส่วนของจังหวัดตราดส่วนราชการต่างๆ ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ในประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 2 ราย คือ นางทองอยู่ ชื่นอารมณ์ และนางละเอียด เอกสินชล ซึ่งจากการพิจารณาลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผลปรากฏว่า นางทองอยู่ ชื่นอารมณ์ อายุ 61 ปี ประกอบอาชีพทำสวน และธุรกิจส่วนตัว ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดตราด ประจำปี 2552 ซึ่งทางจังหวัดจะได้เสนอชื่อพร้อมทั้งประวัติของแม่ดีเด่นไปให้สภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทยต่อไป