จัดหางาน จ.ตราด จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางาน จ.ตราด จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ก่อนเปิดต่ออายุใบอนุญาตทำงาน วันที่ 1-30 มิ.ย.นี้ (21 พ.ค. 52) ที่ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย อ.เมืองตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตราดกว่า 80 คนเข้าร่วม นางสาววิภา ยุชัย จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องจากระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2552 กรมการจัดหางานได้กำหนดเปิดให้นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการนำลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ในกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ไปดำเนินการต่ออายุทำงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตราด มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจ้างงานคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 , พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 , ความผิดและโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวและนายจ้าง และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย